Iets voor jou?

Om deelnemers / teams te doen groeien, is een positief leerklimaat waar iedereen zichzelf kan en mag zijn een absolute voorwaarde. Dit zorgt ervoor dat deelnemers / teams die een stap vooruit durven zetten die voor hen op dat moment nodig is om verder te groeien.
Vanuit deze overtuiging staan wij voor de groepen en teams die wij begeleiden. Het is een soort van grondhouding die niet te pakken is in 1 definitie. Maar onderstaande kernwoorden met een korte toelichting, sluiten aan bij onze grondhouding en benaderen sterk waar wij voor staan.

Vertragen & verstillen

Door belangrijke leermomenten te vertragen, krijgt het proces van bewustwording meer kans om door te dringen. Zo worden deze momenten beklijvender en vergroten we inzichten.

Daarnaast vinden we het belangrijk om met onze deelnemers ruimte te maken voor stilte. Verstillen brengt vaak een proces van rust en creativiteit op gang.

Verantwoordelijkheid

We zetten sterk in op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Enerzijds voor de keuze die elke deelnemer maakt en anderzijds voor het gedrag dat hier uit voortvloeit.

Bewustwording

Zich dieper bewust worden van denk- en gedragspatronen in zijn/haar leven, biedt de mogelijkheid om vanuit een ander en breder perspectief er naar te kijken.

Inzicht

In relatie/verbinding met anderen in een onbekende, stimulerende omgeving bieden we een rijk aanbod van uitdagende- en uitnodigende activiteiten om het leervermogen te stimuleren. Deze ingrediënten zijn een stimulus en werken als een spiegel voor de deelnemers om nieuwe inzichten te verwerven rond het eigen functioneren en dat van anderen. Denk- en gedragspatronen komen hierdoor aan de oppervlakte.

Verwondering

Leren vanuit verwondering geeft energie, stimuleert en geeft een boost aan het leren. Vanuit verwondering nieuwe mogelijkheden ontdekken betreffende jezelf en anderen, beklijft en verbindt mensen op een duurzame manier: “Whaaw, kijk wat ik nu kan…!”

Talent zien en gezien worden

Je eigen talenten en kwaliteiten ontdekken én gezien worden in je talenten geeft je energie en brengt je in een flow waar tijd, omgeving, vermoeidheid,… geen vat op je heeft.

Talenten zijn immers een unieke combinatie van vaardigheden die je je eigen hebt gemaakt of kan maken. Wanneer jezelf en je omgeving hier van bewust zijn, kan je deze talenten en kwaliteiten verder ontwikkelen en uitdagingen of doelen kiezen in het verlengde van je talenten.

Keuzerijk leren

Elke deelnemer heeft de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid, om zijn eigen uitdaging te kiezen. Iedereen werkt op zijn niveau en op zijn eigen tempo, geeft eigen grenzen aan maar bouwt ook versnellingen in, in zijn persoonlijk leerproces.

We kiezen bewust om veel keuzes in onze programma’s te implementeren zodat deelnemers de vrijheid hebben om hun eigen leer-pad te bewandelen. Zo behoudt elke deelnemer de regie van zijn eigen leerproces.

Zingeving

Daar waar iemand een meerwaarde kan betekenen voor anderen, ontstaat erkenning. Niet dat wat je geeft aan anderen schenkt voldoening, maar wel datgene wat je terug krijgt. Zingeving is één van de belangrijkste drijfveren die mensen aanzet om in beweging te komen en actie te ondernemen.

Diepgaand leren

We gaan een stap verder dan het cognitief leren en conditioneren. We nodigen onze deelnemers uit om de waarden en normen, drijfveren en beweegredenen… van zichzelf maar ook die van de groep onder de loep te nemen en daar waar gewenst te herkaderen.

Verbondenheid & empathie

Wanneer je in relatie met anderen wil groeien en wanneer je ook anderen kansen wil geven om te groeien, dient er verbondenheid en empathie te zijn tussen deelnemers. Hierop zetten we als trainer sterk in zodat er een geoptimaliseerd leerklimaat kan ontstaan.

Yes mislukt!

De kans krijgen om te mislukken en toch gewaardeerd worden omdat je hebt geprobeerd, stimuleert een creatief proces en zorgt ervoor dat mensen uitdagingen aangaan en risico’s durven nemen. Vanuit de focus dat mislukkingen een waardige plaats krijgen tussen successen, schep je kansen om iets nieuw van jezelf (maar ook van anderen) te ontdekken en te groeien.

Probleemoplossend denken

Je leergierigheid wordt geprikkeld door in minder vertrouwde contexten gebracht te worden. Het aanbieden van vernieuwende activiteiten brengt verwondering met zich mee, maar ook verwarring. Op die manier wordt samenwerken, overleggen, grenzen aangeven, waarderend contact, geven van feedback… bevorderd of misschien zelfs wel noodzakelijk. Door, op maat van de deelnemers, deze unieke ingrediënten te combineren met elkaar, word je uitgedaagd om probleemoplossend te gaan denken en op die manier je referentiekader te verbreden.

Procesgericht leren

Omdat iedereen zijn eigen leer-pad bewandelt en dus een uniek leerproces heeft, gaan wij niet aan de slag vanuit een standaard programma maar volgen wij het proces van de lerende/groep. Op basis van ieders persoonlijke leernoden en die van de groep stemmen we onze interventies af. Zo wordt intrinsiek leren gestimuleerd.

Faciliteren

De activiteiten die we aanbieden, zijn een middel en geen doel op zich! We gebruiken deze om aan de oppervlakte te brengen wat er bij de deelnemers latent aanwezig is. We stellen vast wat er is in het hier en nu. We duwen mensen niet in hokjes of geven ze geen kleur.

Beklijven

Wanneer je blijvend resultaat wilt bekomen in een veranderingsproces, moet het leren beklijvend zijn: “het moet je, als het ware, bij de keel grijpen”. Denken, voelen, handelen en in relatie staan met jezelf, je omgeving en anderen, vormen voor ons één geheel.

Natuur-beleving

In contact staan met de natuur en rust, stilte, ruimte… mogen ervaren, zorgt voor een sterk kader waar er ongedwongen en informeel geleerd kan worden.

“De natuur” is immers één van de beste leermeesters: streng maar rechtvaardig, rust brengend of net niet, je in je vertrouwde omgeving laten of je uit je comfort zone halen. De confrontatie met koude, hoogte of fysieke beperkingen…. zorgt er voor dat consequenties van gemaakte keuzes direct voelbaar worden.

Leren van binnen naar buiten

Ieders persoonlijk leerproces start vanuit ieders persoonlijke ervaringen. Persoonlijke ervaringen en vaardigheden hebben invloed op dat wat we kunnen: van impliciete kennis en vaardigheden naar expliciete kennis en vaardigheden.

Stretch

Iedere deelnemer wordt uitgedaagd om zijn comfortzone te verlaten en zijn stretch zone te verkennen. Dit doen we door te prikkelen, te inspireren, ongemak te veroorzaken, uitdagingen te bieden…. Zo verrijkt elke deelnemer zijn/haar referentiekader en heeft hij/zij de mogelijkheid om meer en andere keuze te maken.

Dopamine

Complimenten, waardering en positieve aandacht motiveren meer, langer en zijn duurzamer dan cadeaus of een extra loonbonus. Het beloningssysteem in ons brein wordt geactiveerd. De hoeveelheid dopamine neemt toe en geeft een goed gevoel. Dit kost niets en heeft een langwerkend effect.

Diepgaand verankerd

In een groep of team zien we vaak wie de voortrekkers, volgers, inspirators… zijn maar slagen wij er niet in om de groepsleden goed op mekaar af te stemmen of individuen te laten samenwerken/leven als één geheel. Daarom zetten wij in op wat niet direct aan de oppervlakte zichtbaar is. We trachten drijfveren, beweegredenen, waarden en normen, … aan de oppervlakte te brengen en bespreekbaar te maken om er dan verder mee aan de slag te gaan en zo een leerproces diepgaand te verankeren.

Transfer

Omdat we vanuit het sociaal- emotioneel leren aan de slag gaan met drijfveren, waarden en normen, … kunnen de nieuw verworven inzichten, vertaald worden in denk- en gedragspatronen, die ook in andere contexten kunnen ingezet worden.

Back to basic

Onze programma’s bieden we aan in een context van sobere luxe: hierdoor ben je sneller aangewezen op jezelf en de anderen. Je gaat automatisch meer beroep doen op je eigen vaardigheden, kwaliteiten en talenten maar ook op die van anderen. Zo krijg je de kans om wat er in jezelf en anderen schuilt te ontdekken. Er wordt verbondenheid gecreëerd.

Blijvend investeren

Verbindingen maken tussen mensen, mensen afstemmen op elkaar, wederzijdse waardering installeren zorgen ervoor dat het samenwerken (leven) en het welbevinden een positieve en duurzame verandering ondergaat. Dit bereik je niet door kort en krachtig te investeren maar wel door repetitief en consequent te blijven investeren.

Zie het als werken aan je conditie: dit doe je ook niet door 3X per maand lang en intensief te sporten maar wel door consequent week na week 3x te bewegen.

Metaforen

Het gebruiken van metaforen en beeldspraak verrijkt de mogelijkheden van taal. Een metafoor kan een extra betekenis komende vanuit het hart toevoegen. Het kan je helpen om op een andere manier te kijken en inzichten te vergroten.